Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail 2016

Thèid a’ Choinneamh Choitcheann Bhliadhnail 2016 a chumail aig

Pròiseact Coimhearsneachd Margaid an Feòir

86 Candlemaker Row

Dùn Èideann

EH1 2QA

 

Gheibh thu mapa dhen t-suidheachadh an seo. Faodaidh tu coiseachd bho Stèisean Waverley ach tha an t-slighe gu math cnocach.


Clàr-ama

09.00 Dorsan fosgailte, tì is cofaidh

09.30 Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail

11.00 “An Còmhradh Mòr”

an-comhradh-mor


Feasgar dh’fhaodadh tu tadhail air Fèis Seachdain na Gàidhlig a bhios san aon àite aig 2.30f. Bidh Seachdain na Gàidhlig a’ ruith bho 12mh gu 18mh an t-Samhain 2016.

 
learngaelic.net